Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van MADEBYMAUS Internet Diensten.

Door gebruik te maken van de diensten van MADEBYMAUS, geeft de bezoeker en/of klant aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden

Wanneer uw een account aanschaft bij MADEBYMAUS, dan gaat u akkoord met de “voorwaarden”.
MADEBYMAUS zal zich inspannen om de verlening van de Hostingdienst technisch vlot te laten verlopen. Gelet op de technische complexiteit en verscheidenheid van het Internet, zal MADEBYMAUS echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele onderbrekingen of vertragingen en de eventuele onmogelijkheid voor de Gebruiker om toegang te verkrijgen tot de Hostingdienst(en) wegens oververzadiging van de diverse netwerken of omwille van om het even welk ander probleem waarmee MADEBYMAUS of de Gebruiker gebeurlijk kan worden geconfronteerd. De cliënt verklaart MADEBYMAUS Internet Diensten nimmer verantwoordelijk te stellen voor onderbreking van de dienstverlening voor gepland onderhoud, noodonderhoud van het netwerk en overmacht en uitval als gevolg van nalatigheid van derde, ddos attacks hack pogingen.

 

Artikel 1 Definities
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MADEBYMAUS wordt gesloten.

 

1.2 Producten en diensten van MADEBYMAUS: de door MADEBYMAUS te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
1.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van MADEBYMAUS Internet Diensten.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met MADEBYMAUS.
2.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor MADEBYMAUS niet bindend en niet van toepassing.

 

Artikel 3 Aanbieding en acceptatie 
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege MADEBYMAUS gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door MADEBYMAUS schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.
3.2 Een aanbieding of offerte gedaan door MADEBYMAUS Internet Diensten heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 4 Aanvang van de overeenkomst 
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het bestel- of contractformulier is ingevuld en men aangegeven heeft om akkoord te gaan met deze voorwaarden (op het web) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door MADEBYMAUS; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van MADEBYMAUS.
4.2 Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
4.3 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

Artikel 5 Duur en beëindiging 
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.
5.2 De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
5.3 Uitzondering op punt 2 geldt voor alle domeinen op .nl-domeinen na. Jaarlijks moeten de domeinen verlengd worden. Hiervoor wordt u 1 maand voor het aflopen van het contract via e-mail gewaarschuwd.
5.4 MADEBYMAUS kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens MADEBYMAUS niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
5.5 MADEBYMAUS heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
5.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft MADEBYMAUS het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
– opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
– opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

 

Artikel 6 Levering en leveringstijd 
6.1 Plaatsing van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
6.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van MADEBYMAUS zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.3 Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

 

Artikel 7 Overmacht 
7.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
7.2 MADEBYMAUS is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 

Artikel 8 Prijzen 
8.1 Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
8.2 MADEBYMAUS heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Data verkeer wordt berekent op basis van 95 percentile.

 

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden 
9.1 De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van MADEBYMAUS.
9.2 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
9.3 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt MADEBYMAUS het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden jaarlijks vooraf geïncasseerd.
9.4 MADEBYMAUS stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
9.5 Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
9.6 Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de MADEBYMAUS kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de MADEBYMAUS een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuur bedrag.
9.7 Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet aan MADEBYMAUS is voldaan.
9.8 Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet worden ontvangen, brengt MADEBYMAUS een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van betaling.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten 
10.1 Het is opdrachtgever toegestaan de op de MADEBYMAUS site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
10.2 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart MADEBYMAUS ter van enige aanspraak.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud 
11.1 Het door MADEBYMAUS vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van MADEBYMAUS.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 
12.1 MADEBYMAUS is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar MADEBYMAUS weinig of geen invloed op kan uitoefenen. MADEBYMAUS kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met MADEBYMAUS of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met MADEBYMAUS. MADEBYMAUS verleent de Gebruiker de mogelijkheid gebruik te maken van de MADEBYMAUS webhosting volgens de door de gebruiker gekozen hosting formule. De Webserver(s) worden aangeboden en onderhouden volgens de in deze bedrijfstak (internethosting) aanvaardbare gebruiken. Niettegenstaande wij inspanningen leveren om uw gegevens te beschermen en regelmatig backups nemen zijn wij niet verantwoordelijk voor uw gegevens op onze servers. U en u alleen bent verantwoordelijk voor het nemen van een backup van de gegevens in de u toegewezen serverruimte. Onder geen enkele voorwaarde kan MADEBYMAUS verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van uw gegevens op onze Webserver(s) of kan daarvoor enige schadevergoeding of compensatie worden geëist. Op reseller pakketten wordt geen backup gemaakt, de reseller is verantwoordelijk voor zijn eigen backup als van zijn klanten.
12.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is MADEBYMAUS slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van MADEBYMAUS voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
12.3 Opdrachtgever vrijwaart MADEBYMAUS voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van MADEBYMAUS.
12.4 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. MADEBYMAUS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. MADEBYMAUS is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
12.5 MADEBYMAUS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
12.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die MADEBYMAUS mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
12.7 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan MADEBYMAUS. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die MADEBYMAUS als gevolg daarvan lijdt.

 

Artikel 13 Overdracht van rechten en verplichtingen
13.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

Artikel 14 Buitengebruikstelling 
14.1 MADEBYMAUS heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens MADEBYMAUS niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. MADEBYMAUS zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van MADEBYMAUS kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
14.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door MADEBYMAUS gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot 60 euro excl. BTW.

 

Artikel 15 Reclame 
15.1 Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens MADEBYMAUS vervalt.
15.2 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van MADEBYMAUS.
15.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
15.4 Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

 

Artikel 16 Wijziging van de voorwaarden 
16.1 MADEBYMAUS behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
16.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
16.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Artikel 17 Geschillenregeling en toepasselijk recht 
17.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MADEBYMAUS en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
17.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing